උසස් පෙළ හැදෑරීම සදහා බාහිර සිසුන් ඇහැලියගොඩ ධර්මපාල මහා විද්‍යාලයට ඇතුළත් කර ගැනීම- 2020

උසස් පෙළ හදෑරීමට ඇහැළියගොඩ ධර්මපාල මහා විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමට අපේක්ෂිත වෙනත් පාසලක සාමාන්‍ය පෙළ හදෑරූ සිසුන් සදහා වන අයදුම්පත්‍රය.)Recruiting external studentsFor Advanced Level (A/L) Examination – 2020Application Link: https://forms.gle/uHQrVD6uiFuq2dk79Closing Date: 2020.05.25

Continue Reading