උසස් පෙළ හදෑරීමට ඇහැළියගොඩ ධර්මපාල මහා විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමට අපේක්ෂිත වෙනත් පාසලක සාමාන්‍ය පෙළ හදෑරූ සිසුන් සදහා වන අයදුම්පත්‍රය.)
Recruiting external students
For Advanced Level (A/L) Examination – 2020
Application Link: https://forms.gle/uHQrVD6uiFuq2dk79
Closing Date: 2020.05.25

2 thoughts on “උසස් පෙළ හැදෑරීම සදහා බාහිර සිසුන් ඇහැලියගොඩ ධර්මපාල මහා විද්‍යාලයට ඇතුළත් කර ගැනීම- 2020

 • W.Chamini Nayanika

  May 8, 2020 at 5:36 pm

  please check the A/L 2020 external student admission google form third subject category its missing the subject “Design and Con.Technology” subject
  who are the student followed “Design and Con.Technology” subject they have to no option to select it

  Reply
 • M.A gihan Mahesha munasingha

  May 19, 2020 at 5:56 am

  R/e/Dharmapala college

  Reply

Leave a Reply