උසස් පෙළ හැදෑරීම සදහා බාහිර සිසුන් ඇහැලියගොඩ ධර්මපාල මහා විද්‍යාලයට ඇතුළත් කර ගැනීම- 2020

උසස් පෙළ හදෑරීමට ඇහැළියගොඩ ධර්මපාල මහා විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමට අපේක්ෂිත වෙනත් පාසලක සාමාන්‍ය පෙළ හදෑරූ සිසුන් සදහා වන අයදුම්පත්‍රය.)Recruiting external studentsFor Advanced Level (A/L) Examination – 2020Application Link: https://forms.gle/uHQrVD6uiFuq2dk79Closing Date: 2020.05.25

Continue Reading

උසස් පෙළ සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගය සදහා පෙරහුරු පරීක්ෂණය

2019(2020) සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය විභාග අපේක්ෂකයන් සදහා මාර්ගත පෙරහුරු විභාගයක් සූදානම් කර ඇති අතර ඒ සදහා ප්‍රථමව ලියාපදිංචි විය යුතුය.ලියා පදිංචි විය යුතු ආකාරය පිළිබද තොරතුරු සදහා පහත සබැදිය(Link) භාවිතා කරන්න. https://dse1.onlineexams.gov.lk/download/Instruction_Sinhala.pdf ඉහත උපදෙස් හොදින් කියවා බලා අදාළ අනුපිලිවෙල අනුව ලියාපදිංචි වන්න.ලියාපදිංචි වීමට පහත සබැදිය(Link) භාවිතා කරන්න. https://dse1.onlineexams.gov.lk/login/index.php

Continue Reading

“E-Learning” අන්තර්ජාලය හරහා උගනිමු.

ආදරණීය දුවේ පුතේ වර්තමානය වන විට ඇතිවන තත්වය හේතු කොට ගෙන ඔබගේ ඉගෙනුම් අවස්ථා සීමා වී ඇත.එබැවින් අප පාසල අන්තර්ජාලය හරහා පාඩම් මාලා ගෙන ඒමට කටයුතු කර ඇත.පාඩම් මාලා සදහා පහත සබැදියෙන් පිවිසෙන්න. පාඩම් මාලා

Continue Reading