අපගේ Facebook පිටුවෙහි ඇති පාඩම් මාලා සදහා පහත සබැදිය (Link)භාවිතා කරන්න.
EDMV-E-Learning System

රත්නපුර කලාප කාර්යාලය මගින් 6 සිට 13 වසර දක්වා දරුවන් සදහා පවරන ලද පාඩම් හා ක්‍රියාකාරකම් පහත සදහන් සබැදියෙන්(Link) සතිපතා ලබා ගන්න.

Lessons