Principal
Mr.N.M Sugath Rajapaksha
Avatar
Vice Principal(Eduction Development)
Mr.G.A.G.L Abewardhana
Avatar
Vice Principal
Mrs.T.A.I.S Palihawadana
Avatar
Vice Principal(Extra Curricular)
Mr.H Ariyadasa