විෂයයන්


සංගීතය


සංගීතය


පුරවැසි අධ්‍යාපනය


පුරවැසි අධ්‍යාපනය


විද්‍යාව Part I


විද්‍යාව Part II


විද්‍යාව


විද්‍යාව


විද්‍යාව


ගණිතය


ඉංග්‍රිසි Part I


ඉංග්‍රිසි Part II


ඉංග්‍රිසි Part III


ඉංග්‍රිසි Part IV


ඉංග්‍රිසි Part V


ඉංග්‍රිසි Part VI


ඉංග්‍රිසි Part VII


ඉංග්‍රිසි Part VIII


ඉංග්‍රිසි Part ix


ඉංග්‍රිසි Part ix


කෘෂි විද්‍යාව


භූගෝල විද්‍යාව


ඉතිහාසය Part I


ඉතිහාසය Part II


සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය Part I


සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය Part II – 2020/04/19


සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය


බුද්ධ ධර්මය


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය Part I


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය Part II


සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය


නාට්‍ය හා රංග කලාව Part I


නාට්‍ය හා රංග කලාව Part II


නාට්‍ය හා රංග කලාව Part III


නාට්‍ය හා රංග කලාව Part IV


නාට්‍ය හා රංග කලාව Part V


නාට්‍ය හා රංග කලාව Part VI


සිංහල – 2020/04/19


සිංහල


දෙමළ


ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව


ඉස්ලාම් ධර්මය


චිත්‍ර