‌‌දැක්ම


ලක් ‌දෙරණට සිතැති


සුපහන් වූ


සිතිවිලි පිරි නියමුවන්


දායාද කිරීම


‌‌මෙහෙවර


පැවැත්මට යහපත්


කල් ක්‍රියා සොයන්නට


ඵලදායී අධ්‍යාපන


අවස්ථා තුලින්


මග හසර විවර කිරීම