සංගීත  අංශයේ  තරඟ  ජයග්‍රහන  

නර්තන  අංශයේ තරඟ  ජයග්‍රහන  

චිත්‍ර අංශයේ තරඟ  ජයග්‍රහන  

ඉංග්‍රීසි  අංශයේ තරඟ  ජයග්‍රහන  

ලදක්ෂ ක්‍රියාකාරම්

ශිෂ්‍යභට  බලකාය

පරිසර භට